Code of conduct - IC University

Gedragscode

Gedragscode internationale Student in het Nederlands Hoger Onderwijs

De Gedragscode Internationale Student in het Nederlands Hoger Onderwijs beschrijft een aantal afspraken tussen universiteiten en internationale studenten die in Nederland studeren. Meer specifiek bevat het richtlijnen voor de omgang met internationale studenten. Het document bestaat bijvoorbeeld uit specifieke taaleisen en een afspraak over de kwaliteit van het onderwijs aan internationale studenten. Het document bestaat bijvoorbeeld uit specifieke taaleisen en een overeenkomst over de kwaliteit van het onderwijs aan internationale studenten. Onderwijsinstellingen zijn verplicht de gedragscode te ondertekenen om verblijfsvergunningen aan niet-EU-studenten te kunnen verlenen. (bron www.vsnu.nl)

IC Hogeschool is een instelling voor hoger onderwijs (hogeschool) die in 1997 door de regering is aangewezen en door de NVAO is geaccrediteerd. De school richt zich op het bieden van onderwijs van uitzonderlijk hoge kwaliteit en inspireert daarmee het zakelijk talent van morgen.

De Gedragscode voor internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs is door IC Hogeschool goedgekeurd op basis van artikel 7.2 sub c van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Artikel 7.2 bepaalt dat in het Nederlands geaccrediteerd hoger onderwijs in de Nederlandse taal moet worden gegeven en dat tentamens en examens in het Nederlands moeten worden afgenomen. In het artikel staat dat Nederlands geaccrediteerde instellingen voor hoger onderwijs in de volgende gevallen Nederlandse geaccrediteerde opleidingen in een andere taal kunnen aanbieden:

  1. Als de opleiding in een andere taal wordt gegeven;
  2. Als (een deel van) de opleiding door een gastspreker wordt verzorgd of door een anderstalige docent wordt gegeven;
  3. Indien de specifieke aard van het instituut, de opzet en de kwaliteit van het onderwijs of de herkomst van de studenten dit noodzakelijk maken, volgens een door het instellingsbestuur goedgekeurde gedragscode;

Met betrekking tot het gebruik van de Engelse taal voor de internationale opleiding van IC Hogeschool – Amsterdam (Bachelor of Business Administration CROHO 39226) wordt gewaarborgd dat:

De officiële taal van het bedrijfskunde programma is Engels, met de geaccepteerde norm van geschreven Engels zoals gebruikt in het Verenigd Koninkrijk; De internationale BBA-opleiding (undergraduate) die Inter College aanbiedt, uitsluitend in de Engelse taal zal worden aangeboden en gedoceerd; Alle informatie over voorzieningen, procedures en processen, alsmede algemene studie-informatie zal in de Engelse taal worden verstrekt; Van studenten en medewerkers wordt verwacht dat zij een niveau Engels hebben bereikt en handhaven op of boven het niveau dat is beschreven in de toelatingseisen en programmabeschrijvingen (OER); IC Hogeschool biedt adequate en regelmatige Nederlandse taallessen ter bevordering van de Nederlandse cultuur aan al haar in Nederland studerende studenten;

IC Hogeschool committeert zich aan de gehele Gedragscode voor Internationale Studenten in het Nederlands Hoger Onderwijs. Je kunt de Gedragscode hier downloaden.

Wat de Gedragscode internationale studenten in het Nederlands Hoger Onderwijs inhoudt en wie, wanneer en waarom een klacht kan indienen bij de Landelijke Commissie, is hier te vinden.